kies regio:

Win een ballonvaart met je mooiste vakantiefoto of -filmpje

Zend ons je beste, mooiste, leukste of origineelste vakantiefoto of -filmpje, en maak kans op een ballonvaart met de CM-luchtballon voor vijf personen, of een andere leuke prijs!

1 KathleenVanHamme

WEDSTRIJDREGLEMENT  

Artikel 1. Wedstrijd en Organisatie

Dit reglement bepaalt de regels m.b.t. de deelnemingsvoorwaarden aan de wedstrijd, in het bijzonder ook de voorwaarden om prijzen te winnen via bijhorende wedstrijd.

Deze fotowedstrijd gaat uit van FV CAW en FV verbond ACW ZOVL (roepnaam beweging.net MVL) en haar leden. De prijzen worden geschonken door CM Oost-Vlaanderen, DVV, Familiehulp vzw, Huisvesting Het Volk, vdk bank en beweging.net MVL (tevens de inrichters en organisatoren van de wedstrijd).

Deelname kan door het volgende te doen:

- Stuur je foto naar redactie b-magazine, Korenlei 20, 9000 Gent, , uiterlijk 7 september 2020.
- Stuur je filmpje (van max. 1 minuut) via Wetransfer naar .
- De foto/film heeft als thema ‘vakantie en vrije tijd in 2020’.
- Vermeld duidelijk naam, adres en telefoonnummer van de deelnemende fotograaf/filmer.
- Digitale foto’s: in jpg-formaat en voldoende zwaar van resolutie (ca. 1 mb).
- 1 foto of filmpje per persoon en per adres, maximum 1 prijs per gezin. 

Artikel 2. Duur van de deelnameperiode

De wedstrijd loopt van 20 juni 2020 tot en met 7 september 2020, 12.00 uur.

De winnaars worden gekozen uit de inzendingen van de deelnemers van de deelnameperiode. Elke deelnemer mag maximum 1 keer deelnemen. 

Artikel 3. Wedstrijdmodaliteiten

De deelnamevoorwaarden worden uiteengezet in het magazine of publicatie over deze wedstrijd. Over het verloop van de wedstrijd of de toepassing van het reglement worden geen briefwisseling of telefoongesprekken gevoerd.

De inschrijving voor en de deelname aan de wedstrijd impliceren de aanvaarding zonder voorbehoud van dit reglement en van elke beslissing van de organisatie betreffende de inschrijving voor, de deelname aan en het verloop van de wedstrijd.

De organisatie behoudt zich het recht voor om het reglement te wijzigen. Het reglement en elke wijziging ervan worden op de website van de wedstrijd (www.beweging.net/mvl) gepubliceerd. Het reglement, alle wijzigingen ervan en de beslissingen van de organisatie treden onmiddellijk in werking en zijn niet vatbaar voor beroep. De niet-naleving van het reglement resulteert in de automatische en onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer, onverminderd alle rechtsmiddelen waarover de organisatie beschikt tot vergoeding van alle geleden schade, met inbegrip van alle imagoschade voor de organisatie of zijn groep.

De hogergenoemde prijzen zijn niet omruilbaar of in speciën omzetbaar. In artikel 4 wordt uiteengezet hoe personen kunnen deelnemen aan de wedstrijd.
Iedere natuurlijk persoon ouder dan 18 jaar en gevestigd op Oost-Vlaams grondgebied mag deelnemen. Minderjarigen mogen evenwel slechts deelnemen aan een online wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van 1 van hun ouders of voogd. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat beweging.net MVL ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn recht op een prijs worden afgenomen

Meervoudige deelname van eenzelfde speler door middel van verschillende elektronische adressen, door verschillende identiteiten of op welke manier ook, heeft automatisch en zonder voorafgaande berichtgeving de uitsluiting van de deelnemer aan de wedstrijd tot gevolg.

In het algemeen kan de organisator bij om het even welke poging tot fraude overgaan tot onmiddellijke uitsluiting van de betrokken deelnemer.

De Organisatie behoudt zich in elke fase van de wedstrijd het recht voor om (1) van de deelnemer alle informatie te verkrijgen die de organisatie toelaat om na te gaan of aan onderhavige voorwaarden is voldaan, en (2) elke deelnemer voor wie de naleving van die voorwaarden niet tot volledige voldoening van de organisatie kan worden nagegaan uit de wedstrijd uit te sluiten.

Niettemin is de organisatie niet verplicht alle deelnames systematisch te controleren en kan het zich beperken tot het controleren van de winnaars. De organisatie is niet verplicht om zijn beslissing te motiveren. In het geval dat de organisatie een anomalie ontdekt of vermoedt dat een deelnemer de normale gang van zaken verhindert in de wedstrijd, behoudt de organisatie het recht om naar eigen inzicht en op elk moment de inzending en de deelnemer te schorsen van de wedstrijd.

De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-conformiteit van de aangeboden prijzen. De Organisatie tracht de prijs steeds binnen een redelijke termijn aan de Winnaar te bezorgen. De Organisatie kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor een vertraging waarop zij geen controle heeft. Druk-, spel-, zet-, technische of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de organisatie. De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eender welk technisch gebrek bij inschrijving of bij het invullen van het feedbackformulier. De deelnemer dient er zelf op toe te zien dat hij / zij de nodige bevestigingen van de organisatie ontvangt.
Beweging.net MVL behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkoming ten aanzien van de deelnemers.
Voor eventuele bijkomende vragen of klachten, kan u tijdens de kantooruren terecht op het regionaal secretariaat van beweging.net Midden-Vlaanderen, met zetel te 9000 Gent, Korenlei 20. 

Artikel 4. . Deelnemen

De Wedstrijd richt zich tot de deelnemende – meerderjarige - lezers en abonnees van B-magazine i.c. de fotografen/filmers.

Bij inschrijven aanvaardt de deelnemer de voorwaarden beschreven in dit reglement.
Deelnemen aan De Wedstrijd is gratis. 

Artikel 5. Prijsuitreiking

De winnaars worden persoonlijk in kennis gesteld en uitgenodigd op de prijsuitreiking.
De prijsuitreiking vindt plaats tijdens op donderdag 1 oktober 2020 om 12.15 uur in ’t Kadehuis, Korenlei 20 in Gent, indien mogelijk en toegelaten door de overheid in het kader van de coronamaatregelen (Meer info: www.beweging.net/mvl ).
Winnaars dienen persoonlijk aanwezig te zijn om hun prijs in ontvangst te nemen.

Prijzenpot:

Een ballonvaart voor vijf personen, geschonken door CM OVL
Een wijnmand, geschonken door DVV
Een mand Oost-Vlaamse streekproducten, geschonken door Familiehulp vzw
Een bon van Standaard Boekhandel, geschonken door Huisvesting Het Volk
De winnende foto op canvas, geschonken door beweging.net MVL
Een mand Oost-Vlaamse streekproducten, geschonken door vdk bank 

Artikel 6. Intellectuele rechten

De deelnemer doet door het inzenden en/of uploaden van de gevraagde gegevens, foto’s, video’s en materiaal, automatisch en kosteloos afstand aan de organisatie van alle intellectuele rechten op het materiaal voor de hele wereld en voor de hele geldingsperiode van de rechten, voor gebruik in de context van de wedstrijd, zonder enige verdere beperking en zo ruim als wettelijk toegelaten. Foto’s die tijdens de prijsoverhandiging of andere activiteiten in het kader van De Wedstrijd worden genomen alsook naam en voornaam kunnen gebruikt worden voor commerciële doeleinden in de communicatiekanalen van de organisatoren van De Wedstrijd.

Door je foto in te zenden in de wedstrijd of wanneer een foto wordt gemaakt bij het afhalen van de prijs, geef je de Organisatie en haar partners het recht om (inclusief, maar niet beperkt tot) het beeld te reproduceren, aan te passen, tentoonstellen, print en een sub-licentie toe te kennen aan derde partijen en in elke vorm het beeld te gebruiken voor marketing en redactionele doeleinden. De organisatie beslist in alle vrijheid om de teksten, foto’s, beelden te bewerken, (her)publiceren, (her)uitzenden en exploiteren. Deelnemers respecteren de openbare orde, de goede zeden, de privacy en zorgen ervoor dat de genoemde en/of afgebeelde personen akkoord gaan met de publicatie.

De publicatie van de ingezonden teksten, foto’s, beelden gebeurt zonder enige verdere verantwoordelijkheid van de organisatie. De organisatie kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden. De deelnemer alleen is verantwoordelijk voor de inzending van de foto en gaat ermee akkoord om de organisatie te vrijwaren van claims van derde partijen die het resultaat zijn van jouw deelname. Door als deelnemer je foto in te zenden, sta je garant dat de foto niet in inbreuk is met enige rechten van derde partijen en dat de inzending geen inbreuk maakt op toepasbare wetten en reglementering. Het is hiermede belangrijk dat je jezelf ervan verzekert dat jouw inzending jouw creatie is en geen werken van derde partijen en bijhorende wetten van toepassing schendt.

De organisatie heeft het recht om naar eigen inzien en op elk moment foto’s te verwijderen die ingezonden werden en ervan verdacht worden in inbreuk te zijn met de termen en condities of op andere manier aanstootgevend, illegaal of ongeschikt zijn.

Artikel 7. Persoonsgegevens

Als deelnemer aanvaardt u dat dit artikel een samenvatting is van de Privacyverklaring m.b.t. verwerking van persoonsgegevens van beweging.net/mvl. De volledige privacyverklaring in zijn geheel van toepassing is online te consulteren op : www.beweging.net/mvl
Persoonsgegevens worden verzameld conform de voorschriften van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. De organisatoren(zoals hierboven opgesomd) stellen u als deelnemer van de Wedstrijd op de hoogte van het opnemen van uw persoonlijke gegevens in hun bestand.
In navolging van deze gratis actie aanvaardt u dat u van beweging.net informatie ontvangt, B. Magazine, over de activiteiten van de organisatie in de lijn van onze doelstellingen. De doelstellingen van beweging.net worden uiteengezet in de privacyverklaring (link). Uw gegevens worden verwerkt door de organisatoren: beweging.net MVL, haar leden en eventueel geassocieerde partners die kenbaar worden gemaakt aan de betrokkene. In navolging van uw deelname is het mogelijk dat u van deze partijen informatie kan ontvangen in de lijn van de verwachtingen van u als betrokkene en verband houdende met de activiteiten van de organisatoren. Uiteraard heeft u de mogelijkheid om uit te schrijven.
Gegevens van deelnemers worden niet gedeeld met derden, behoudens onder de voorwaarden in de privacyverklaring. Beweging.net bewaart uw gegevens niet langer dan nodig. Deelnemers hebben het recht op inzage, verbetering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid en kunnen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit klacht indienen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

De Organisatie is niet aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zich voordoet in het kader van de deelname aan de Wedstrijd, van gelijk welke aard en met gelijk welke oorzaak, oorsprong of gevolgen, zelfs wanneer zij is verwittigd van het risico op dergelijke schade, inbegrepen schade veroorzaakt ingevolge:

• een onderbreking of slechte werking van het Internet of van de computer/software van een Deelnemer of persoon of bedrijf betrokken bij de organisatie van de Wedstrijd of enig ander probleem in verband met de telecommunicatienetwerken, de computers of servers, Internet providers, informaticasystemen of computerprogramma’s;
• het gebruik van de Wedstrijdwebsite, inbegrepen iedere afwijking of virus die de informatica uitrusting of andere goederen van de Deelnemer zouden kunnen infecteren en/of beschadigen.
• meer in het algemeen, de risico's die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico's op besmetting door eventuele virussen op het netwerk.
• technische gebreken, transmissies via het internet
• om het even welke technische, hardware- en softwaregebreken, van welke aard ook.
• …

De Organisatie doet er alles aan om de Wedstrijd technisch en administratief zonder problemen te laten verlopen. Mochten er toch problemen van welke aard dan ook ontstaan, ontslaat de Deelnemer de Organisatie van alle verantwoordelijkheid.

Indien de Wedstrijd ten gevolge van het gedrag van één van de Deelnemers beëindigd zou worden, behoudt de Organisatie zich het recht voor om voor de geleden schade een vergoeding te vorderen.

De Organisatie biedt geen garanties omtrent de bruikbaarheid of geschiktheid van de Prijs voor welk doel dan ook. De Organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik van de Prijs, noch slechte werking en/of uitvoering van de Prijs, noch enige schade, zij het direct of indirect, rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt door de Prijs.

Noch de Organisatie, noch haar personeel, noch enige derde waarop zij voor de organisatie van de Wedstrijd beroep gedaan heeft, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade van welke aard ook die zou ontstaan naar aanleiding van de deelneming aan of van de organisatie van de Wedstrijd, de aanduiding van de Winnaars en het al of niet toewijzen van de Prijzen. De aansprakelijkheid van de in dit lid vernoemde partijen kan in geen geval verhoogd worden ingevolge enige wijziging, schorsing of beëindiging van de Wedstrijd, zoals vermeld in het vorige lid.

Artikel 9. Overmacht

De Organisatie behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd te verkorten, op te schorten, te wijzigen of te annuleren in geval van enige reden onafhankelijk van haar wil of in geval van overmacht waarbij het vervolgen van de Wedstrijd overeenkomstig huidig Wedstrijdreglement onmogelijk is geworden, onder meer enig ander probleem in verband met de telecommunicatienetwerken, de computers of servers, Internet providers, informatica-systemen of computerprogramma’s, terreur, epidemieën,…

Artikel 10. Overige bepalingen

Dit reglement en het verloop van de Wedstrijd zelf, zijn exclusief onderworpen aan het Belgische recht.

De hoven en rechtbanken van Gent zijn als enige bevoegd voor alle geschillen met betrekking tot de toepassing ervan en dus om kennis te nemen van betwistingen omtrent de totstandkoming, de geldigheid, de uitvoering, de naleving en de interpretatie van huidig Reglement ten aanzien van alle deelnemers.

Wanneer één van de bepalingen van dit Reglement nietig of ongeldig beschouwd zou worden, blijven de andere bepalingen van dit Reglement onverkort gelden. Voor de nietige bepaling wordt een geldige bepaling gezocht die zoveel als mogelijk het doel van de voorgaande bepaling gaat benaderen.

Over eventuele niet-besproken punten in het reglement wordt door de organisatie beslist zonder verhaal door, of kennisgeving aan de deelnemers.

Voor eventuele bijkomende vragen, kan u tijdens de kantooruren terecht op het regionaal secretariaat van beweging.net Midden-Vlaanderen, met zetel te 9000 Gent, Korenlei 20.

 

 

  Deze website werd mede mogelijk gemaakt door
Belfius Bank VDK bank Logo DVV