kies regio:

Dossier - Maatschappelijk verantwoorde zorg realiseren

De ‘markt’ van zorg, welzijn en sociaal werk is in volle evolutie. Waar tot voor enkele jaren het non-profitmodel het dominante model was, zien we nu in verschillende sectoren commerciële actoren investeren in zorg, welzijn of sociaal werk. Dat noopt tot een herziening van het reglementerend kader opdat ook commerciële actoren zich zouden inschakelen in een beleid voor menswaardige, kwaliteitsvolle en betaalbare zorg.

Maatschappelijk Verantwoorde Zorg biedt zo’n kader. Wanneer dit wettelijk verankerd zou worden, zijn alle aanbieders van zorg- en welzijnsdiensten of van sociaal werk, of ze nu non-profit of for-profit actoren zijn, gebonden aan dezelfde spelregels.

Dat betekent ook dat het wettelijk instrumentarium van erkennings-, gunnings- en subsidievoorwaarden, van inspectie en handhaving moet verbeterd worden. In de nota worden diverse voorstellen geformuleerd om ervoor te zorgen dat ook commerciële actoren de middelen maximaal investeren in kwaliteitsvolle zorg en minimaal kunnen gebruiken voor excessieve managementslonen, aandeelhoudersvergoedingen of dividendenpolitiek.

Good governance, transparantie, normering en plafonnering van tarieven/prijzen/lonen/dividenden, een beter prijsreguleringssysteem, sterkere vormen van medezeggenschap, een uitgebouwd handhavingsbeleid, hoge kwaliteitseisen en adequate middelen voor personeel vormen daarin de ingrediënten.

Alle ondernemers moeten ruimte krijgen om te ondernemen, dat geldt zowel voor de non-profit, de sociaal ondernemers als de commercieel ondernemers. Maar ze moeten dat doen volgens de principes van good governance. Ze werken immers allemaal in mindere of meerdere mate met overheidsmiddelen. En belangrijker nog, ze hebben allemaal de verantwoordelijkheid over mensen die in een zorgsituatie of in een kwetsbare positie zitten en recht hebben op kwaliteitsvolle en betaalbare zorg of hulpverlening.

DOWNLOAD HET VOLLEDIGE DOSSIER

 

  Deze website werd mede mogelijk gemaakt door
Belfius Bank VDK bank Logo DVV