kies regio:

Standpunten & opinie

Beweging.net neemt regelmatig standpunten in rond actuele beleidsthema’s.

Via dossiers, onderzoeksrapporten, standpuntnota’s, opiniestukken of artikels in de (eigen) pers geven we mee inhoud en richting aan het maatschappelijk debat. Hier vindt u een overzicht van de standpunten en opinies.

 
 

Arbeid & sociale bescherming (incl. sociale zekerheid en fiscale rechtvaardigheid)

Arbeid neemt een belangrijke plaats in in het leven van de moderne mens. Het is niet alleen belangrijk om een inkomen te verwerven, maar geeft ook zin en structuur aan het leven en biedt kansen op persoonlijke ontplooiing. Maar niet iedereen heeft dezelfde kans om te werken. Sommigen zijn ziek, mindervalide, hebben hun werk verloren, worden gediscrimineerd of beschikken niet (meer ) over de competenties die de arbeidsmarkt nodig heeft. Anderen zoeken naar een goed evenwicht tussen werk en gezin.

Beweging.net wil deze mensen niet loslaten. Via de sociale zekerheid en een progressief fiscaal systeem blijven we er voor zorgen dat mensen niet in armoede verzeilen. Via degelijke arbeidswetgeving strijden we tegen oude en nieuwe vormen van precarisering van arbeidsstatuten, tegen discriminatie en burn-out en voor werkbaar werk en een evenwichtige verdeling tussen arbeid en gezin.

Daarnaast moet de overheid mee zorgen voor sociale tewerkstelling zodat ook mensen met beperkte competenties of mogelijkheden de kans krijgen om te werken. De sociale economie vormt daar een belangrijk onderdeel van en moet alle groeikansen krijgen. Maar ook op de reguliere arbeidsmarkt moet er ruimte en aandacht zijn voor sociale tewerkstelling.

Duurzame samenleving (incl. mobiliteit en energie)

De kwaliteit van de omgeving waarin we leven, wonen, werken, vrijetijd organiseren draagt in zeer grote mate bij tot onze levenskwaliteit. Gezonde lucht, voldoende open ruimte voor ontspanning, haalbare woon-werktrajecten, veilige wegen zijn geen overbodige luxe, maar belangrijke facetten die bijdragen tot die levenskwaliteit. Het omgekeerde – luchtvervuiling, weinig groen, lange files en onveilige wegen- doet in ieder geval zwaar afbreuk aan die levenskwaliteit. Een transitie naar een duurzame samenleving is nodig om deze negatieve trends om te buigen.

We willen evolueren naar een klimaatneutrale, koolstofarme samenleving, waarin het waterhuishoudsysteem, de cyclus van grondstoffen – goederen - afval, de voedselketen en de energieproductie maximaal volgens de principes van de circulaire economie worden georganiseerd, terwijl de mobiliteit van mensen en goederen gestalte krijgt vanuit het STOEP-principe (eerst Stappen, Trappen, Openbaar vervoer, dan Elektrisch vervoer en Personenwagens).

Vanuit beweging.net willen we mee deze visie verder ontwikkelen en voorstellen doen om die transitie op sociaal-rechtvaardige, democratische en ecologisch duurzame wijze te laten verlopen. Voor ons betekent dat concreet dat er voldoende aandacht moet zijn voor de impact op kwetsbare mensen, voor de haalbaarheid en de betaalbaarheid van nieuwe maatregelen, voor de omscholing van werknemers naar de nieuwe economie en voor een rechtvaardige verdeling van de inspanningen.

Onderwijs

Onderwijs is maatschappelijk gezien één van de belangrijkste beleidsdomeinen. Hier worden kinderen en jongeren gevormd en opgeleid, niet alleen inhoudelijk en vaktechnisch, maar ook als persoonlijkheid.
Ook al hebben we een zeer hoogwaardig onderwijssysteem dat internationaal bijzonder goed scoort, toch mogen we niet op onze lauweren rusten.

Vanuit beweging.net kijken we vanuit diverse invalshoeken naar het onderwijs. Op de eerste plaats vanuit het belang van kinderen en jongeren zelf. Ieder kind heeft recht op kwaliteitsvol onderwijs, op het ontwikkelen van zijn competenties, wat ruimer is dan wat af te leiden is uit cijfermatige resultaten. Het kleuteronderwijs is daarin een belangrijke schakel. Diversiteit beschouwen we als een meerwaarde, maar de diversiteit in de samenleving en op de schoolbanken moet ook worden doorgetrokken tot in het leerkrachtenkorps. Specifieke aandacht gaat uit naar kwetsbare jongeren, naar zij die zich niet goed voelen in het onderwijssysteem, zij die steeds door de mazen van het net vallen, zij die niet passen in de aangeboden trajecten, zij die niet mee kunnen en op de duur ook niet meer mee willen. Voor hen blijven we zoeken naar alternatieven, zoals duaal leren, Naadloos Flexibele Trajecten, e.a., die even waardevol en kwaliteitsvol zijn.

De leerkrachten hebben een sleutelrol in de kwaliteit van het onderwijs. Dat betekent dat we hoogopgeleide en gemotiveerde leerkrachten nodig hebben. Dit is geen job die je op automatische piloot of tegen je goesting kan uitoefenen. Dat betekent dat er evenzeer aandacht moet zijn voor het welzijn van de leerkrachten. Zij moeten voldoende omkaderd worden. Dat vergt op zijn beurt weer sterke schoolbesturen en directies, die de kennis, ervaring en middelen hebben om de leerkrachten een stimulerende schoolomgeving te bieden.

Het gelijkekansenonderwijs vergt voldoende middelen voor de scholen, een kwalitatieve opleiding van leerkrachten en een sterke werking van de leerlingenbegeleiding. Door de hervorming heeft het secundair onderwijs nu een aantal instrumenten in handen om te vernieuwen en het onderwijssysteem klaar te maken om jongeren te leren omgaan met nieuwe uitdagingen en een snel veranderende samenleving.

Recht op vrije tijd

De roep naar ‘vrije tijd’ klinkt de laatste jaren almaar luider. Het is een reactie op de mantra dat we langer, flexibeler en efficiënter moeten werken. Dit terwijl onze voorouders gestreden hebben om minder te moeten werken en we tijd zouden hebben om te ontspannen en te rusten en zo de kwaliteit van leven te verhogen.

Ons economisch model legt veel druk op mensen en gezinnen. De ratrace om werk, gezin en vrije tijd te combineren heeft intussen een keerzijde : burn-outs en ziektes gekoppeld aan stress komen steeds vaker voor. Tegelijkertijd groeit de groep van mensen met teveel vrije tijd, waar eerder sprake is van verveling en vereenzaming. Meer dan ooit zijn mensen op zoek naar contact, naar zingeving, naar rust. Vanuit beweging.net spelen we hier op in en ontwikkelen we initiatieven gericht op een gezonde levensstijl, zinvolle vrijetijdsbesteding, het ontwikkelen van de deeleconomie en het creëren van ontmoetingsmomenten.

Sociaal, rechtvaardig, duurzaam en participatie zijn voor ons de waarden waaraan we onze initiatieven willen ophangen. Een beleid dat daarop inspeelt zorgt dat de focus ligt op ‘iedereen betrokken’. Vrijwilligers die hierrond initiatieven nemen verdienen alle respect en ondersteuning. Een match vinden tussen de persoon die graag iets wil doen voor een ander of voor de gemeenschap en het aanbod van vrijwilligerswerk moet beter bekend en op elkaar afgestemd geraken. We bewaken daarbij dat de geest van het vrijwilligerswerk niet verloren gaat. Organisaties die dit aanbod doen moeten erkend en gewaardeerd worden. Zij dragen ook bij tot meer verdraagzaamheid in de samenleving en een grotere sociale cohesie. Lokale overheden moeten ervoor zorgen dat deze organisaties structureel betrokken worden bij het beleid. En dit via huidige en nieuwe vormen van inspraak.

Samenleven in diversiteit

Onze samenleving wordt steeds diverser. Talrijke culturen kruisen elkaar in onze steden en ook steeds meer in onze dorpen. Vaak is het niet meer dan elkaar kruisen, waardoor de andere altijd een vreemde blijft en we elkaar nauwelijks leren kennen. Daarom wil beweging.net, vanuit een geloof in een solidaire samen-leving, inzetten op ontmoeting. In de ontmoeting kunnen we van elkaar leren en zoeken naar wat ons verbindt. Als beweging.net gaan we op zoek naar manieren om die ontmoeting in een inclusieve samenleving vorm te geven.

Diversiteit is het nieuwe normaal. Dat moet nu doorgetrokken worden in alle geledingen van de samenleving, van in onderwijs tot op de arbeidsmarkt, in de zorg en in de werking van verenigingen en organisaties. We streven er naar om met alle actoren binnen de beweging actief in te zetten op diversiteit in onze eigen werking. Door samen de uitdaging aan te gaan kunnen we van elkaar leren en inspirerend werken. En we werken mee aan diversiteit in andere domeinen van de samenleving, zoals onderwijs, arbeidsmarkt en zorg.

We blijven ook, samen met andere organisaties, waken over een humaan migratiebeleid, conform de internationale rechtsregels en een menselijk asielbeleid in eigen land. Vluchtelingen moeten een warm onthaal krijgen en de nodige begeleiding bij hun zoektocht naar een woning en werk.

Wonen & welzijn

Wonen en welzijn zijn beide uiterst belangrijk domeinen, die sterk bijdragen tot de kwaliteit van leven van mensen. Al dan niet kunnen beschikken over een kwaliteitsvolle én betaalbare woning maakt een wereld van verschil. Toegang hebben tot welzijn- en gezondheidszorg is niet voor iedereen evident, ook al is de welzijns- en gezondheidszorg in Vlaanderen sterk uitgebouwd. Maar iedereen heeft volgens beweging.net recht op een kwaliteitsvolle woning en op goede sociale dienstverlening. De overheid moet daarvoor instaan, zowel door zelf een aanbod te ontwikkelen, als door het ondersteunen van sociaal ondernemers en het reguleren van de markt.

Beweging.net zal altijd aandacht hebben voor de kwetsbare mensen, voor zij die minder mondig zijn, voor zij die hun rechten niet kennen of onvoldoende laten gelden, voor zij die weinig middelen hebben om zorg of huisvesting te betalen, die de weg niet vinden in het kluwen aan regelgeving.

Op vlak van wonen vertaalt zich dat in een billijk woonbeleid, waarbij evenveel aandacht gaat naar een beleid ter ondersteuning van eigendomsverwerving als ter ondersteuning van de huurmarkt. Zo willen we vermijden dat mensen uit hun huis gezet worden bij tijdelijke betalingsmoeilijkheden, willen we meer financiële ondersteuning voor kwetsbare huurders en blijven inzetten op de bouw van meer kwaliteitsvolle sociale woningen.

In het welzijnsbeleid schuiven we Maatschappelijk Verantwoorde Zorg als leidend principe naar voren. Kwaliteit, performantie , rechtvaardigheid, relevantie en toegankelijkheid zijn daarin de uitgangspunten voor de organisatie van zorg. Het verlenen van zorg aan mensen is een specifieke opdracht die niet volgens de principes van de vrije markt kan georganiseerd worden.

  Deze website werd mede mogelijk gemaakt door
Belfius Bank VDK bank Logo DVV