uitgedaagd www

Presentaties

UITDAGINGEN VOOR HET MIDDENVELD

Waar worden we als sociale beweging uitgedaagd?

 

Het middenveld zal politiek zijn of het zal niet zijn

(DE-)POLITISERING IN DE PRAKTIJK

W1: Belang van politisering

Geen presentatie beschikbaar 

W2: Jezelf in de markt zetten, hoe doe je dat? Het belang van ‘framing’

Geen presentatie beschikbaar

W3: Campagnes en acties die het verschil maken

W4: Het middenveld in de beklaagdenbank?

W5: Participatie in de praktijk

MAATSCHAPPELIJKE VERANDERING REALISEREN

W6: Precarisering van arbeid : voortschrijdend gevaar?

W7: Etnisch-culturele diversiteit mislukt?

W8: Transitieprocessen : utopie of realiteit?

W9: Vermaatschappelijking van de zorg: goed of slecht idee?

W10: Zingeving als motor voor sociale verandering

W11: Multinationals op de knieën

W12: Hoe welvarend is ons welzijn?

W13: Het nieuwe werken: organisatiemodellen onder de loep

NIEUWE ROL EN AANPAK SOCIALE BEWEGINGEN

Programma donderdag 28 november

Donderdagvoormiddag (10.00u – 12.00u)

UITDAGINGEN VOOR HET MIDDENVELD

Verwelkoming

Waar worden we als sociale beweging uitgedaagd?

De wereld rondom ons verandert razendsnel. Het is een boutade, maar met een sterke kern van waarheid : de zwaarste economische en financiële crisis in decennia net achter de rug, een onomkeerbare klimaatopwarming voor de boeg, geo-politieke verschuiving van het zwaartepunt naar Azië, snel vergrijzend Europa, democratieën onder druk, welzijnsproblemen,…

Jos Geysels (Minister van Staat) geeft een geactualiseerd overzicht van de uitdagingen waar we voor staan.

Het middenveld zal politiek zijn of het zal niet zijn

Op alle niveaus zijn er tekenen van depolitisering. Zijn we niet teveel in slaap gewiegd ? Is het consensusmodel niet teveel doorgeschoten ? Kan en wil het middenveld nog wel voldoende politiek reageren? Durven we nog het conflict aan te gaan of zitten we vast in de comfortzone van het consensusmodel. 

Pascal Debruyne (Ugent) en Bart Van Bouchaute (Artevelde Hogeschool) houden ons een spiegel voor.

Middagpauze

Donderdagnamiddag (13.30u - 18.00u)

(DE-)POLITISERING IN DE PRAKTIJK

U kan kiezen tussen volgende thema’s:

W1: Belang van politisering

Wat betekent politisering voor u? Verdere uitdieping van de voormiddaglezing. Debat met Pascal en Bart.

Pascal Debruyne (Ugent)
Bart Van Bouchaute (Artevelde Hogeschool)


W2: Jezelf in de markt zetten, hoe doe je dat? Het belang van ‘framing’

Is framing meer dan een nieuw modewoord ?

Baldwin Van Gorp (KU Leuven)

W3: Campagnes en acties die het verschil maken

Joeri Thijs (Greenpeace)
Vredesactie

W4: Het middenveld in de beklaagdenbank?

Al eeuwen verenigen mensen zich. Om maatschappelijke verandering af te dwingen. Vakorganisaties hebben een lange traditie van actie en verzet. Vrouwenorganisaties hebben talrijke acties georganiseerd om gelijke rechten af te dwingen. De milieubeweging voerde actie om milieuproblemen op de agenda te zetten en overheden te dwingen maatregelen te nemen. Sociale actie is inherent aan de democratie. Maar vandaag staat de ruimte voor politieke en sociale actie onder druk. Acties dreigen gecriminaliseerd te worden. Om het middenveld te reduceren tot een verlengstuk van de overheid of marginale actor op de vrije markt? Roel Stynen legt de bevindingen voor. Chris Serroyen (ACV) en Bart Verhaeghe (VerVer) bekijken deze evoluties vanuit hun organisatie en vanuit de betekenis voor het brede middenveld.

Roel Stynen (Vredesactie)

W5: Participatie in de praktijk

De snelle opeenvolging van de economische crisissen en de klimaatcrisis vergroten de behoefte aan nieuwe en duurzame toekomstperspectieven. Middenveldorganisaties moeten meer de kans grijpen om die perspectieven samen met de burgers te ontwikkelen.

Dominique Willaert van Victoria Deluxe vertelt hoe ze dat in Gent aanpakken. Ook Pasar gaat de uitdaging aan om heel diverse groepen te betrekken bij hun werking. Michel Vandendriessche vertelt hier meer over.

Dominique Willaert (Victoria Deluxe)
Michel Vandendriessche - Pasar

MAATSCHAPPELIJKE VERANDERING REALISEREN

U kan kiezen tussen volgende thema’s:

W6: Precarisering van arbeid : voortschrijdend gevaar?

De groep werknemers die op een of ander manier een minder gunstige positie inneemt op de arbeidsmarkt neemt toe : interimwerknemers, contracten bepaalde duur, flexibele werktijden, flexibele verloning, thuiswerkers, … De vraag is of de kwaliteit van arbeid met goede loon- en arbeidsvoorwaarden afneemt en hoe dit ervaren wordt door werknemers. 

Jan Blommaert (U Tilburg) vertelt er meer over.

W7: Etnisch-culturele diversiteit mislukt?

Dat we een Multi-culturele samenleving zijn, dat weten we al. Maar is er ook genoeg integratie en loopt het samen-leven beter. Slagen we er ook als beweging in om diverser te worden of botsen we nog steeds op dezelfde weerstanden als jaren geleden ? We verwachten hier een kritische analyse van binnenin en van buitenaf.

Didier Vanderslycke (Kerkwerk Multicultureel Samenleven)
Saida Isbai (ACV)

Naira Vardanian (Internationaal Comité)
John Van Daele (MO*-magazine)

W8: Transitieprocessen : utopie of realiteit?

Ons huidig sociaal-economisch model is niet duurzaam en niet rechtvaardig. Een groene economie lijkt de oplossing. Anneleen Kenis haalt in haar boek ‘de mythe van de groene economie’ die benadering onderuit. Zij en andere belangrijke transitiedenkers in Vlaanderen zien een belangrijke rol weggelegd voor de beweging in de transitie naar een sociaal rechtvaardige en duurzame samenleving. David Dessers van Climaxi en Koen Steel van KWB tonen ons hoe dit uitdagende thema aanpakken.  

Anneleen Kenis (KU Leuven)
Climaxi
Koen Steel (kwb)

W9: Vermaatschappelijking van de zorg: goed of slecht idee?

Het Vlaams welzijnsbeleid vertrekt van een duidelijker afbakening van de verantwoordelijkheid van de overheid en duidt de cliënt, zijn familie en zijn omgeving op hun verantwoordelijkheden. Dit noemt men vermaatschappelijking van de zorg. Wat houdt dit precies in? En zetten we hiermee geen stap in de richting van het afwenden van de verantwoordelijkheid van de overheid? Duidelijkheid is nodig en wordt geboden door Jan Steyaert (UA en Expertisecentrum Dementie Vlaanderen).

We concretiseren dit met een praktijkvoorbeeld rond mensen met dementie door Bernadette Van den Heuvel (Zorgnet Vlaanderen).

Na de inleidingen wordt u gevraagd wat vermaatschappelijking van de zorg voor uw organisatie betekent.

Avondmaaltijd

Avondprogramma

Film, actualiteitskwis & fuif


Voor de kwis:


Ploegen van 4 à 5 personen kunnen inschrijven vóór 25 november 2013
bij: betty.coppens@acw.be

De plaatsen zijn beperkt!

OPWARMER


 

Programma vrijdag 29 november

Vrijdagvoormiddag (9.00u - 12.00u)

MAATSCHAPPELIJKE VERANDERING REALISEREN

U kan kiezen tussen volgende thema’s:

W10: Zingeving als motor voor sociale verandering

We zien vandaag een grote aandacht voor spiritualiteit en zingeving, ondermeer in de psychologie. Spiritualiteit geeft mensen veerkracht om om te gaan met de wisselende omstandigheden van het leven en daardoor niet machteloos toe te zien, maar actie te ondernemen en dingen op de maatschappelijke agenda te zetten, het eigen leven in handen te nemen en zo meer welzijn te creëren.

Na de inleiding is er eerst gelegenheid tot vraagstelling, gevolgd door kleine gespreksgroepen. De workshop wordt afgerond met korte presentatie van projecten en initiatieven in de beweging die model kunnen staan en inspiratie kunnen geven.

Johan Van der Vloet (KH Leuven)
Voorbeelden uit OKRA, ACV, kwb
& Ziekenzorg


W11: Multinationals op de knieën

Hoe kan onze sociale beweging in een breder internationaal perspectief impact hebben op het beleid van de multinationale ondernemingen? Welke kan de rol zijn van de sociale bewegingen in de globale sociale en economische transitie? Op deze vragen wordt ingegaan door Dirk Barrez (vzw Global Society), Ben Vanpeperstraete (SKC & UNI Global Union) en Luc Cortebeeck (ILO). Zij duiden aan hoe, vanuit hun ervaringen, een visie en toekomstige strategie kan ontwikkeld worden om een duurzame en internationale sociale beweging tot stand te brengen.

Dirk Barrez (vzw Global Society)
Luc Cortebeeck (IAO)
Ben Vanpeperstraete (UNI Global Union)

W12: Hoe welvarend is ons welzijn?

Vandaag zijn het psychologen en psychiaters die de negatieve gevolgen van onze zeer competitieve samenleving zien in hun praktijk (stress, burn-out tot zelfdoding). Zij dagen ons uit om kritisch naar die samenleving te kijken en de juiste vragen te stellen. Ook wij als sociale beweging kunnen niet meer om die vraag heen of ons streven naar meer welvaart niet stilaan ten koste gaat van welzijn en vooral hoe we dit terug in evenwicht kunnen brengen en welke rol onze sociale beweging kan vervullen of reeds vervult.

Jan Vandenberghe (adviserend geneesheer CM) en Stijn Vanheule (UGent) geven aan waar de pijnpunten liggen en lanceren ook enkele voorstellen.

 

W13: Het nieuwe werken: organisatiemodellen onder de loep

Heel wat bedrijven zijn op zoek naar nieuwe organisatiemodellen. Zo wil men meer plaats- en tijdonafhankelijk gaan werken, meer zelfsturing bieden aan werknemers. Daarbij spelen niet alleen economische motieven. Toch is de vraag of de kwaliteit van de arbeid ook beter wordt, wat de valkuilen zijn voor werknemers. Wat zijn de bouwstenen om op een positieve manier te herstructureren, zodat ook werknemers er beter van worden. Mieke Van Gramberen (Flanders Synergy) zal de bouwstenen toelichten.

Bieke Verhoelst (personeelsdirecteur van Femma) legt uit hoe ze plaats- en tijdonafhankelijk werken hebben ingevoerd.

Steven Bogaert (Bombardier) licht toe hoe de vakbonden bij Bombardier betrokken worden in de omvorming van een klassiek model van bandwerk naar zelfsturende teams.

Gina Decoster (Familiehulp) vertelt waarom Familiehulp Antwerpen is gaan werken met zelfsturende teams.

NIEUWE ROL EN AANPAK SOCIALE BEWEGINGEN

Nieuwe rol en aanpak voor sociale bewegingen

Jeroen Vanlaer (UA)

Middagpauze met fruitshake van WS

Vrijdagnamiddag (14.00u - 16.00u)

UITDAGINGEN VOOR HET ACW

Vooruitblikken

Jozef De Witte - Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding
Lieveke Norga - LBC-NVK
Nadja Vananroye - ex-voorzitter ACW Limburg
m.m.v.
Sven Pichal

Afsluiter

Patrick Develtere
Kris Houthuys

Hapje en een drankje

IDdagen - Uitgedaagd!

Sociale bewegingen worden voortdurend uitgedaagd. Tijden veranderen, en dus ook de maatschappelijke problemen die erbij horen. Ook in de manier waarop we sociale actie en beweging maken, worden we gechallenged: door de publieke opinie, door mediagenieke one-shotacties, door nieuwe sociale bewegingen.

Wij hebben diverse sprekers uitgedaagd om ons te komen uitdagen. Maar we dagen ook u, de deelnemers, uit om actief mee te debatteren over de toekomst van sociale bewegingen.

Onze thema’s en verzuchtingen zijn brandend actueel, en toch staan ze niet bovenaan in het publieke debat. Dominante economische en maatschappelijke modellen worden niet meer in vraag gesteld. Iedereen laat zich meedrijven op dezelfde stroom. Laten we ons buitenspel zetten? Of mengen we ons meer in het debat? Met nieuwe antwoorden die trouw zijn aan onze principes. Met nieuwe actiemodellen en nieuwe partnerschappen. Tijdens de IDdagen willen we de uitdaging aangaan en onze thema’s en verzuchtingen centraal stellen. We willen onze weerstand en veerkracht tonen.

Zijn we op een actuele manier bezig? Pakken we de nieuwe vraagstukken goed op? Halen andere sociale bewegingen meer resultaat of lijkt dat maar zo? Hoe kunnen we onszelf als sociale beweging blijven heruitvinden en inspelen op maatschappelijke uitdagingen? We gaan op zoek naar ideeën en instrumenten om een moderne en relevante sociale beweging te blijven. Dat zijn de uitdagingen voor de eerste editie van de IDdagen.

Praktische info

INSCHRIJVEN

De inschrijvingen zijn afgelopen.
Voor vragen en opmerkingen kan u terecht bij Betty Coppens (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

WERKMAP

Bij aankomst krijgt iedereen een overzicht van de tweedaagse. Met praktische wegwijs.

MAALTIJDEN & OVERNACHTING

Er worden logies aangeboden in Duinse Polders. Uw kamer wordt u bij aankomst toegewezen.

Lakens en handdoeken worden voorzien. Bij grommende maag (etenstijd) staat het restaurant van Duinse Polders open.

SOCIALE PROMOTIE

De Vlaamse Sociale Week komt in aanmerking voor vergoedingen via sociale promotie, enkel voor werknemers werkzaam in de privé-sector. Gelieve het formulier (na inschrijving) in te vullen en ter plekke de aanwezigheidslijsten te tekenen.

PRIJS & BETALING

Het vast inschrijvingsrecht voor deze studietweedaagse bedraagt 71,50 euro.
Dit bedrag dekt de kosten van de organisatie en de werkmap.

De inschrijvingsprijs voor het volledige pakket (maaltijden, logies en vast inschrijvingsrecht) bedraagt 159,50 euro.

 • middagmaal: 16,00 euro (x2)
 • avondmaal: 13,00 euro
 • logies & ontbijt: 31,00 euro
 • hapje & drankje: 13,00 euro

U kan, vóór 4 november 2013, betalen via overschrijving op rekeningnummer

IBAN BE63 7995 5002 9408

van:

Vormingscentrum Ter Munk vzw
Postbus 20
1031 Brussel

Gelieve onder ‘mededeling’ naam en voornaam van effectieve deelnemer(s) in te vullen.

LOKATIE & CONTACT

Vakantiecentrum Duinse Polders
A. Ruzettelaan 195
8370 Blankenberge

Tel. 050 43 24 00
Fax 050 42 96 31
www.duinsepolders.be


Grotere kaart weergeven

Probleem bij het inschrijven?

Neem dan contact op met
Betty Coppens

via e-mail: betty.coppens@acw.be
telefonisch: 02 246 37 34

fbgroep2

Contact opnemen

 • beweging.net - algemeen secretariaat
  Postbus 20 - 1031 Brussel
  tel. 02 246 31 11
  e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Wegbeschrijving