Bedankt vrijwilliger

Solidariteit vormt de kern van onze beweging. Ook vandaag heeft onze samenleving daar nood aan. Mensen zijn bereid om daartoe een bijdrage te leveren op de plaats waar ze wonen, werken en leven. Ze willen zich echt wel inzetten voor andere mensen en voor een betere samenleving.

Liefst doen ze dat via concrete engagementen, die vaak tijdelijk van aard zijn. Daarom zoekt ACW naar maatschappelijk relevante projecten, waar we samen met vele vrijwilligers, ook veel nieuwe mensen, onze schouders onder kunnen zetten. Zo bouwen we aan een ACW van de toekomst.

We kunnen dat dankzij onze vrijwilligers. Zij vormen ons sociaal kapitaal. Naar aanleiding van de Week van de vrijwilliger, van 2 tot 10 maart, willen we hen expliciet bedanken voor zoveel inzet, engagement en toewijding.

‘Bedankt vrijwilliger.
Jij bent een prins(es) en dat verdient een zoen!’.

Patrick-DevelterePatrick Develtere
ACW-voorzitterAAN DE SLAG: Week van de vrijwilliger: jij bent een prins(es)

02 Bedankt VrijwilligerDe week van 2 tot 10 maart is de Week van de vrijwilliger. Als grote vrijwilligersbeweging scharen wij ons graag achter dit initiatief. Vrijwilligers maken niet alleen onze beweging maar ook de samenleving zoveel beter. Zij zetten zich in voor sociaal-culturele verenigingen, vakbond, mutualiteit, dienstverlening, in de brede gezondheids- en welzijnssector, parochies, sportclubs, bewegingen voor vrede of de derde wereld, het milieu, actiecomités …

Vrijwilligers vormen een bont gezelschap. Ze zijn heel divers op het vlak van leeftijd, afkomst, opleidingsniveau en motivatie. Ook de aard van hun engagement kan heel verschillend zijn: praktisch werk, vormingswerk, begeleiding van mensen en groepen, schrijfwerk, financieel beheer, beleidswerk in vzw’s… Soms heel afgebakend en beperkt, vaak ook erg tijdsintensief.

Wat vrijwilligers bindt, is het geloof dat een betere samenleving mogelijk is en dat iedereen daar zelf een effectieve bijdrage aan kan leveren. Vrijwilligers zetten zich belangeloos in. Hun inzet is onbetaalbaar, maar zij krijgen er wel iets voor terug. Uit onderzoek blijkt dat wie vrijwilligerswerk doet, gezonder is en langer en gelukkiger leeft. Dat wensen we al onze vrijwilligers alvast toe.

Op veel plekken in de beweging worden de vrijwilligers begin maart letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes gezet. Dat gebeurt in afdelingen en kernen, in verbonden en provincies. Op vraag van de organisaties ontwikkelde het algemeen secretariaat een beeld en een slogan, die je hiervoor kan gebruiken: ‘Bedankt vrijwilliger. Jij bent een prins(es) en dat verdient een zoen’.

Je kan het beeld en de slogan downloaden via deze link. Hoe meer ze gebruikt worden, hoe liever natuurlijk. Want vrijwilligers kan je nooit teveel bedanken.


DOSSIER: 'Op de kop gevallen?'

ACW-project voor meer verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid

02-Dossier---Affiche-verkeersleefbaarheid

Waarom werken aan verkeer?

Betere verkeersveiligheid en betere mobiliteit zijn een duidelijke prioriteit voor burgers. ACW wil hier concreet werk van maken in de gemeenten en zet daarom in 2013 het project ‘Op de kop gevallen?’ op. De verbetering van de verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid in het algemeen, maar zeker de positie van de zwakke weggebruikers, moet worden opgenomen in de beheers- en beleidscyclus voor de komende zes jaar.

We stellen vast dat de wegeninfrastructuur nog te sterk is afgestemd op de auto. Voetgangers en fietsers worden stiefmoederlijk behandeld: er zijn geen of te kleine voet- en fietspaden, zwakke weggebruikers zijn niet zichtbaar genoeg, kruispunten blijven gevaarlijk. De Vlaamse overheid hanteert sinds enkele jaren nochtans het STOP-principe: eerst aandacht voor Stappen, Trappen en Openbaar vervoer, daarna voor Privévervoer. In de praktijk lijkt het omgekeerde waar te zijn; we zien overal situaties volgens het ‘POTS’-principe.

Voor ‘Op de kop gevallen’ zetten we initiatieven en acties op in drie fasen (zie aanpak). Enerzijds sensibiliseren we zoveel mogelijk burgers en zetten we hen aan tot gedragsverandering. Anderzijds dringen we er bij de gemeentelijke overheid op aan om de verkeersveiligheid te verhogen. Dit kan door infrastructuurwerken en een betere handhaving van en controle op de verkeersregels.

Bovendien wil ACW het overleg verbeteren tussen burgers en de gemeentelijke overheid over mobiliteit, verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid. We werken al een aantal jaar met Verkeersplatforms. We hebben goede ervaringen met dit participatieve dialoogmodel. Daarom richten we in de loop van ‘Op de kop gevallen’ nieuwe Verkeersplatforms op waar er nog geen zijn.

Wat willen we bereiken?

Met dit project willen we als ACW een concrete bijdrage leveren aan verschillende doelstellingen:

 1. De verkeersleefbaarheid en de verkeersveiligheid in de gemeenten verhogen door de gevaarlijke situaties aan te pakken.
 2. De infrastructuur verbeteren om voetgangers en fietsers te stimuleren en te belonen.
 3. Een constructieve en gecoördineerde dialoog met de gemeente over verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid via Verkeersplatforms.
 4. Het verminderen van het aantal autokilometers en (zo een bijdrage leveren aan de strijd tegen de klimaatopwarming).
 5. Het aantal fietsers en voetgangers zichtbaar doen toenemen (en zo de gemeente veiliger, rustiger en aangenamer maken).
 6. De gezondheid van de mensen bevorderen.

Wie willen we aanspreken?

ACW is niet de enige in de gemeente die wil werken aan een veiliger en meer leefbaar verkeer. We willen samenwerken met individuele burgers, verenigingen, bewegingen en scholen. Denk aan: Okra, Femma, kwb; Pasar, jeugdbewegingen, Bond Beter Leefmilieu, de Fietsersbond…

Met onze acties proberen we een brede doelgroep te bereiken. We betrekken ook politici, ambtenaren en politie erbij en sporen hen aan om hun verantwoordelijkheid te nemen.

Hoe pakken we het aan?

Het project is ingedeeld in drie fasen, waarvoor ACW telkens acties en materialen voorziet. STOP-groepen die meedoen aan het project kiezen zelf of ze het hele traject doorlopen of zich toeleggen op bepaalde acties. Alle maatwerk en creativiteit kan, zolang het past binnen de doelstellingen van het project.

Fase 1: POTS-aanpak (januari tot maart)

We schudden mensen wakker door problemen met de verkeersinfrastructuur (vanuit oogpunt van voetgangers en fietsers) te inventariseren. We maken de problemen zichtbaar met bijvoorbeeld een sticker, leggen ze vast op foto’s en zetten met die foto’s een tentoonstelling op. Hiervoor werken we samen met groepen binnen en buiten de beweging. Voor de vernissage van de tentoonstelling nodigen we een breed publiek uit. Zo kunnen we de pijnpunten oplossen en misschien de basis leggen voor de oprichting van een Verkeersplatform in de gemeente.

Fase 2: Op Versiertoer (april tot augustus)

We willen mensen versieren om sneller te voet te gaan of de fiets te nemen. Stappen en fietsen is leuk, gezond, voordelig, milieuvriendelijk en hip. Verenigingen en overheid kunnen het goede voorbeeld geven.

We doen mee aan bestaande initiatieven en maken ze bekend. Zoals? Red de Stoep, Met Belgerinkel naar de winkel, Mijn korte ritten… We willen ook zelf activiteiten en wedstrijden organiseren. Zeker als we samenwerken met andere organisaties en instanties kunnen we het aantal voetgangers en fietsers aanzienlijk doen stijgen.

Fase 3: Het Spiegelpaleis en het Winterplan (september tot december)

Het Spiegelpaleis: We willen mensen ervan overtuigen om zich zelf aan de verkeersregels te houden. Zo wordt de weg veiliger voor voetgangers en fietsers. Deze boodschap geven we mee tijdens ludieke acties: aan scholen, bedrijvenzones, winkelcentra, parken, recreatieplaatsen of stations. We willen gemeenten ertoe aanzetten om op te treden tegen wie zich niet houdt aan de verkeersregels.

Het Winterplan:
We stimuleren fietsers om hun fiets te laten nakijken en om zichzelf beter zichtbaar te maken. We doen acties op plaatsen waar veel fietsers passeren en zoeken samenwerking met politie, lokale fietsenmakers of sociale-economieprojecten. Gemeenten spreken we aan op hun verantwoordelijkheid om voet- en fietspaden goed te onderhouden, zeker ook tijdens en na de winter.

We sluiten ‘Op de kop gevallen’ af met een forumdag voor actiegroepen en Verkeersplatforms. Dit is een gelegenheid om kennis, ervaringen, succesverhalen, concrete resultaten en vernieuwende projecten uit te wisselen.

Project in ACW-jaarwerking

‘Op de kop gevallen?’ is het ACW-jaarthema voor 2013. De belangrijke momenten van de beweging kunnen inhoudelijk aansluiten bij het project.

Op Trefmomenten kan je het project lanceren, een oproep doen om problematische verkeerssituaties te inventariseren en er foto’s van te maken of een actie op locatie aankondigen of doen. Met Rerum Novarum kan je naar de buitenwereld stappen met de vernissage van je POTS-fototentoonstelling of een fietstocht of wandeling doen. De startavonden in het najaar zijn het ideale moment om een Winterplan-actie te doen in de schoolomgeving, een Winterplan-nazicht te houden voor de fietsers, de toestand of het onderhoud van voet- en fietspaden aan te kaarten met een actie…

Je kan de affiche en de sticker downloaden via deze link.


GOED OM WETEN: Studiedag grondgebonden thema’s uitgesteld

Elk jaar organiseren ACW en ACV een studiedag over grondgebonden thema’s. Op die manier kunnen we onze vertegenwoordigers in de Gecoro’s en andere grondgebonden adviesraden inhoudelijk, technisch en strategisch stofferen. Uiteraard bekijken we de voorliggende kwesties vanuit de visie van de beweging.

De volgende studiedag was gepland op zaterdag 23 februari. Na grondig overleg hebben we beslist om deze studiedag uit te stellen tot het najaar. De reden? Op dit moment kunnen we niet veel doen in het kader van het adviseringsproces voor het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Onze opmerkingen op het Groenboek zijn ingebracht in de strategische adviesraden SERV en SARO. We kunnen pas in het najaar disscussiëren over en opmerkingen geven op de speerpunten van het Witboek.

Bovendien worden de lokale adviesraden tijdens de komende maanden opnieuw samengesteld. Er komen dus nieuwe mensen bij die bezig zijn met deze materie, en anderen vertrekken.

Maar uitstel is zeker geen afstel. Een nieuwe uitnodiging volgt in het najaar!


GOED OM WETEN: Burgemeestersconvenant

Gemeenten klimaatneutraal

Wil jij ook dat je gemeente op termijn klimaatneutraal wordt? Dat gebouwen energie-efficiënter worden, het verkeer fietsvriendelijker en veiliger en de openbare ruimte aantrekkelijker ingericht? Ook de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) wil dat. Daarom organiseert het op 19 maart een Energiedag voor de nieuwe gemeentebesturen.

02-Burgemeestersconvenant-SENIORENNETFoto: Pascal Vyncke, SeniorenNet.be

Het ACW ijvert samen met het Transitienetwerk Middenveld voor een sociaal-rechtvaardige en ecologisch duurzame samenleving. De gemeenten hebben heel veel bevoegdheden om dit mee te realiseren. De VVSG organiseert daarom de Energiedag voor gemeentebesturen, op 19 maart.

Tijdens deze Energiedag wordt ook een Rondetafel georganiseerd voor burgemeesters en schepenen van Leefmilieu. Het doel is om hen te overtuigen om het EU-burgemeestersconvenant te ondertekenen. Zo kunnen ze actief werk maken van een klimaatneutrale gemeente.
Meer informatie hierover vind je op www.burgemeestersconvenant.eu.

Het ACW, net als andere middenveldorganisaties, vindt dit een goed instrument om het gemeentelijk beleid duurzamer te maken. We willen daar op gemeentelijk niveau graag aan meewerken, samen met andere lokale middenveldorganisaties.

Daarom roepen wij alle burgemeesters en schepenen op om naar deze Rondetafel van VVSG te komen op 19 maart. Spreek je burgemeester en schepen van leefmilieu rechtstreeks aan of kaart het aan via andere verkozenen. De boodschap is dat het middenveld deze EU-burgemeestersconvenant voor een klimaatneutrale gemeente steunt en er in elke gemeente actief bij betrokken wil worden.

(www.vvsg.be)


VAN TER PLEKKE: ACW Lichtervelde plaatst Facebank

De Lichterveldse ACW-afdeling plaatste in mei een ‘Facebank’ in wijk ’t Haantjshof, een picknickbank met een dikke knipoog naar Facebook. De bank zorgt ervoor dat bewoners elkaar echt kunnen ontmoeten en face-to-face met elkaar kunnen babbelen. Want Facebook en Twitter zijn leuke vormen van contact tussen mensen, maar ook vluchtig en virtueel. De Facebank was een initiatief van ACW Lichtervelde samen met al haar deelorganisaties: Femma, kwb, OKRA, ACV en Ziekenzorg.

02-Ter-plaatse---Lichtervelde-Facebank


VAN TER PLEKKE: ‘Hot item dankzij YouTube en Facebook’

‘De verkeersveiligheid in ons dorp kan beter. Dat besluiten we uit gesprekken met inwoners en uit eigen ervaringen. Wij blijven problemen en gevaarlijke situaties bij het gemeentebestuur aankaarten’, zegt Frederik De Clercq, voorzitter van ACW Zedelgem-Dorp.

02-Ter-plaatse---acw-zedelgem-verkeerdtACW Zedelgem-Dorp wijst het bestuur niet alleen op heikele punten, maar reikt ook zelf voorstellen en oplossingen aan. ‘Het leek ons interessant om ook naar de mening en de ervaringen van alle inwoners te peilen. Dus stelden we het gemeentebestuur voor om samen een enquête over mobiliteit te organiseren. Het bestuur ging daar niet op in. Jammer’, vindt Frederik De Clercq. Het Zedelgemse ACW bleef niet bij de pakken zitten en kwam in december 2011 zelf met de Grote Mobiliteitsenquête op de proppen.

Veilig fietsen

Het werd een brede bevraging, waarin veel facetten van verkeer en mobiliteit aan bod kwamen. ‘In totaal vielen 1.900 enquêtes in de bussen van inwoners van Zedelgem-Dorp.

Deze bevraging werd aangevuld met een enquête over het fietsgebruik bij de schoolkinderen in februari 2012. Zo kregen we zicht op de situatie vanuit verschillende invalshoeken.’

Uit beide bevragingen kwam - nog maar eens - duidelijk één groot probleem naar boven: de dorpskern wordt onveilig gemaakt door zwaar verkeer van vrachtwagens en megatractoren. ‘Er zijn geen fietspaden of andere veilige voorzieningen voor fietsers, waardoor deze tractoren vaak rakelings langs schoolgaande kinderen en andere fietsers passeren. Daar moest dringend iets aan gedaan worden.’

De Vragende Partij

Als eerste stap naar een oplossing organiseerde de ACW-afdeling een infoavond over de resultaten van beide enquêtes. De bevoegde schepen, de mobiliteitsambtenaar en de politie waren aanwezig. ‘Zo probeerden we de beleidsmakers van ons dorp warm te maken om werk te maken van de verkeersveiligheid. In aanloop naar de verkiezingen plaatsten we onze vraag op de website De Vragende Partij van www.deredactie.be. We kregen veel reacties. Youtube en Facebook waren dankbare kanalen om met een filmpje onze vraag nog meer kracht bij te zetten. Het probleem werd een hot item in Zedelgem.’

Beleidsplannen

‘We hebben het in zowat elk partijprogramma gelezen: elke politieke partij wil het zwaar verkeer dat de dorpskern onveilig maakt, aanpakken. Onze aanhoudende acties zullen daar wel voor iets tussen zitten. Nu het nieuwe bestuur is geïnstalleerd, willen wij erop toezien dat het niet bij beloftes blijft, maar dat dit ook in de beleidsplannen wordt opgenomen. Wij laten dit dossier niet los.’

www.acwzedelgemdorp.be

 


VAN TER PLEKKE: Ieders stem telt

Vele handen maken het werk lichter? ACW Sint-Niklaas bewijst dat deze zegswijze waar is. Net zoals vele andere ACW-afdelingen leveren ze strijd tegen armoede. En ze doen dit niet alleen.

02-Ter-plaatse---bekendmakingsactie-Ieders-stem-teltIn de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 verenigden enkele sociale organisaties uit Sint-Niklaas zich onder de noemer ‘Ieders stem telt’. Hun doel was om maatschappelijk kwetsbare mensen een stem te geven en om sociale thema’s op de politieke agenda te plaatsen. Dit initiatief kaderde binnen een project dat ook in een twintigtal andere Vlaamse steden werd opgezet door Samenlevingsopbouw.

De ACW-afdeling van Sint-Niklaas trok mee aan de kar om de prioriteiten voor een sociaal Sint-Niklaas in kaart te brengen. Om beleidsvoorstellen te bepalen traden de deelnemende organisaties in dialoog met 120 mensen uit Sint-Niklaas die aan den lijve ondervinden wat het is om in armoede te moeten leven. Het resultaat was een prioriteitennota met 25 concrete punten.

Het publieke startschot werd gegeven met een bekendmakingsactie op de Grote Markt in februari. Voorbijgangers konden aangeven welk thema voor hen het belangrijkst is. Gezondheid, wonen en arbeid bleken hen het nauwst aan het hart te liggen. Twee weken voor de verkiezingen mochten de politieke partijen dan kleur bekennen tijdens een debat. De beleidsvoorstellen uit de prioriteitennota werden voorgelegd aan de lokale politieke kopstukken.

Maar 14 oktober was niet het eindpunt van dit project. Bij de installatievergadering van het nieuwe stadsbestuur herinnerden de initiatiefnemers van ‘Ieders stem telt’ de nieuwe mandatarissen met geknoopte zakdoeken aan hun verantwoordelijkheid om werk te maken van een sociaal beleid. Want politieke keuzes hebben een enorme impact op het leven van maatschappelijk kwetsbare mensen.

De samenwerking tussen Samenlevingsopbouw, ACW Sint-Niklaas en de andere Sint-Niklase organisaties zorgde ontegensprekelijk voor een breed draagvlak voor dit project. Een reden te meer voor de beleidsmakers om een beleid te voeren dat rekening houdt met de belangen van elke Sint-Niklazenaar.

www.iedersstemtelt.be


Contact opnemen

 • beweging.net - algemeen secretariaat
  Postbus 20 - 1031 Brussel
  tel. 02 246 31 11
  e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Wegbeschrijving